[1]
H. Y. Wang, “Confucianism and Rituals for Women in Chosŏn Korea”, EJPR, vol. 13, no. 2, pp. 91–120, Jun. 2021.